Oudercommissie

Met de inwerking treding van de Wet Kinderopvang per 1 januari 2005, worden bepaalde eisen gesteld aan de samenstelling van de Oudercommissie en aan het reglement van de Oudercommissie gesteld. Tevens stelt deze wet, dat een oudercommissie verplicht is in iedere vestiging en geeft de Oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.
Hierop aansluitend vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken zijn met de opvang van hun kind en kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

Deze ouderparticipatie onderscheidt zich in hoofdlijnen rond:

  • Het contact van de individuele ouder met betrekking tot het eigen kind;
  • Zaken op locatieniveau, betreffende de locatie waar het eigen kind verblijft;
  • Het beleid van de kinderopvangorganisatie;
  • Alle punten wat in het reglement van de Oudercommissie staat beschreven.

In de Wet Kinderopvang is met elkaar afgesproken dat elke organisatie op formele wijze inhoud geeft aan de betrokkenheid en inspraak van de ouders. Binnen Hummelstee, Het Vossenhol, Knabbel en Babbel en Villa Kakelbont wordt dit vormgegeven door de aanwezigheid van een Oudercommissie welke zich primair bezighouden met zaken rondom de opvang van de kinderen op de locatie.

Hiervoor is een reglement opgesteld waarin met elkaar de formele afspraken en uitgangspunten zijn vastgelegd.
Hummelstee, Het Vossenhol, Knabbel en Babbel en Villa Kakelbont vinden het van groot belang dat naast de afspraken, welke je met elkaar vastlegt in een formeel reglement, er sprake is van een open communicatie waarin de stem van de ouders op zorgvuldige wijze wordt gehoord.

Ouderparticipatie betekent dan ook met name samenwerken, waarbij advisering door ouders zeer wordt gewaardeerd. Uitgangspunt is dat alle partijen ouders en kinderopvangorganisaties, een werkbare situatie creëren die recht doet aan de gerechtvaardige belangen van ouders en aan de eigen verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie voor een goede bedrijfsvoering. Hierbij is het gezamenlijke doel te streven naar een kwalitatief hoogwaardige opvang.

Wij werken met oudercommissies per lokatie welke samen plaatsnemen en vergaderen in de centrale oudercommissie.
Echter heeft elke lokatie het recht om eigen vergaderingen te organiseren en ook afwijkend advies uit te brengen